Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING “de Witte Engel Horst”
Versie: juni 2018

Algemeen
We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van “de Witte Engel Horst”. Wij wijzen u erop dat “de Witte Engel Horst” niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert “de Witte Engel Horst” de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Iedere cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van “de Witte Engel Horst” of van 1 van onze contractpartners. “De Witte Engel Horst” zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Type informatie en dossiers
“De Witte Engel Horst” verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een hypnose-coaching opdracht en hypnotherapie en het verzorgen van readings. Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

  • (1) cliënt informatie bedoeld voor het (kandidaat) cliënt dossier en
  • (2) proces informatie bedoeld voor het proces/procedure dossier.

“De Witte Engel Horst” beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

Cliënt dossier
“De Witte Engel Horst” houdt van iedere cliënt een cliënt dossier. Dit dossier bevat:

  • Gegevens van het bedrijf/organisatie of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie (uitsluitend indien de opdracht door een bedrijf/organisatie wordt gegeven);
  • Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie;

Cliënten kunnen gegevens in het cliëntdossier niet zelf) beheren. Het cliëntdossier is niet openbaar. Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of “de Witte Engel Horst”, of beiden, wordt het cliëntdossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

Proces dossier

“De Witte Engel Horst” houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) proces/procedure een proces/procedure dossier. Dit dossier bevat:  

Alle documenten, medisch als niet-medisch, zoals: intakedocument, overeenkomsten, notities, brieven, emailberichten, alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure;

  • Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), ingeschakelde derden, zowel medisch als niet medisch, zowel regulier medisch als alternatief/complementair medisch, zoals collega- en andere coaches, medische professionals, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover betrokken bij dit proces, waaronder:
  • Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;
  • Indien natuurlijk persoon: medische informatie/historie, gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Een proces dossier is niet openbaar.
Een proces dossier is vertrouwelijk.
Een proces/procedure dossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de cliënt verzoeken om het verwijderen van het proces dossier. “De Witte Engel Horst” kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is “De Witte Engel Horst” gehouden verzoeker dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de verzoeker “De Witte Engel Horst” te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie
Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van “de Witte Engel Horst” of van 1 van onze contractpartners. “De Witte Engel Horst” zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies
“De Witte Engel Horst” verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website maakt gebruik van “cookies” zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de website gebruiken. De via “cookies” verkregen informatie kan worden doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van “de Witte Engel Horst” of 1 van onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website bezoek te evalueren, om rapportages te maken en u gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik
Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik
De informatie wordt intern binnen “de Witte Engel Horst” gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens en informatie te respecteren.

 Verkoop aan andere partijen
“De Witte Engel Horst” verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

Gebruik door andere partijen
De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen
Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven
Onder aan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmeldingsknop of instructie.

Aan- of afmelden communicatie
Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de contactgegevens.

Uitzetten cookies
De meest browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een voorbehoud.

Slotbepalingen
Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is “de Witte Engel Horst” bevoegd tot aanpassing. Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.

Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen. In geval van meertaligheid prefereert de nederlandse taal.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Bel via 077-3971561 of schrijf ons: “de Witte Engel Horst”, ter attentie van Gerry Wijnands, Hazenkampweg 19, 5964 PE Horst-Meterik.