Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden stichting spiritueel centrum de witte engel Horst.
Stichting de witte engel is het overkoepelende orgaan voor alle diensten, activiteiten en producten die worden aangeboden onder de namen:

 • stichting spiritueel centrum de witte engel Horst
 • spiritueel centrum de witte engel
 • de witte engel
 • de witte engel Horst
 • www.dewitteengelhorst.nl

Hierna te noemen: de witte engel

Indien je gebruik maakt van (telefonische) diensten en/of consulten, producten afneemt en/of deelneemt aan door de witte engel georganiseerde activiteiten, ga je automatisch akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle vormen van consulten, coaching, Hypnose-sessies, begeleiding, cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten en producten die worden aangeboden via de webwinkel, losse verkoop op locatie, op www.dewitteengelhorst.nl,

De Algemene Voorwaarden gaan over de feitelijke, dagelijkse manier van werken.


 

Inhoud:

1 Definities

2 Identiteit

3 Toepasselijkheid

4 Privacyverklaring

5 Vrijblijvendheid

6 Intellectueel eigendom

7 Verantwoordelijkheid

8 Aanbod

9 Overeenkomst

10a Herroepingsrecht bij de levering van producten

10b Herroepingsrecht bij de levering van diensten

11 Kosten in geval van herroeping

12 Uitsluiting van herroepingsrecht

13 Prijzen en tarieven

14 Conformiteit en garantie

15 Levering en uitvoering

16 Betaling

17 Aansprakelijkheid

18 Geschillenregeling

19 Schadevergoeding

20a Overmacht bij storing de witte engel website

21 Toepasselijk recht


1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. (stichting) de witte engel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, activiteiten en/of diensten aanbiedt aan consumenten, instellingen en bedrijven;

2. Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met of een dienst afnemen van de witte engel. In dit document worden consumenten verder aangeduid als je/jezelf/jij/jijzelf/jou/jouw;

3. Ondernemingen: organisatorische verbanden, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met het oogmerk om winst te behalen bij de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaan met- en/of diensten afnemen van de witte engel. In dit document worden ondernemingen verder aangeduid als je/jezelf/jij/jijzelf/jou/jouw;

4. Instellingen: formeel gestructureerde organisaties die zijn gericht op het verrichten van werkzaamheden zonder winstoogmerk of op het bevorderen van bepaalde zaken of projecten en die een overeenkomst aangaan met- en/of diensten afnemen van de witte engel. In dit document worden instellingen verder aangeduid als je/jezelf/jij/jijzelf/jou/jouw;

5. Overeenkomst: een afspraak in het kader van een door de witte engel georganiseerd systeem voor levering en/of verkoop van producten, activiteiten en/of diensten;

6. Overeenkomst op afstand: een afspraak waarbij in het kader van een door de witte engel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, activiteiten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat jijzelf en de witte engel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van je herroepingsrecht;

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de gestelde bedenktijd af te zien van een overeenkomst;

10. Dag: kalenderdag;

11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou of de witte engel in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


2 Identiteit

Naam: de witte engel

Werknamen: spiritueel centrum de witte engel

Statutaire naam: stichting spiritueel centrum de witte engel horst

Adres: Hazenkampweg 19, 5964 PE Horst-Meterik

Telefoonnummer: 077-3971561

E-mailadres: Info@de witteengelhorst.nl

KvK-nummer: 61133892

BTW-identificatienummer: NL854222595B01


3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van de witte engel, afname van producten, activiteiten en/of diensten door jou en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen jou als consument, onderneming of instelling en de witte engel.

2. Indien de overeenkomst elektronisch op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan je ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de jou langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kun je je in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.


4 Privacy

1. De witte engel neemt het beheer van persoonsgebonden gegevens uiterst serieus om je privacy te beschermen en heeft hier een privacyverklaring voor opgesteld.


5 Vrijblijvendheid

1. Het bestellen en afnemen van producten en/of diensten en het deelnemen aan activiteiten (m.n. (hypnose)consulten, cursussen, lezingen, workshops en bellen naar de Hulplijn) is vrijblijvend en is op geen enkele manier verbonden aan een verplichting, contract of abonnement.


6 Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten van de witte engel, www.dewitteengelhorst.nl behoren toe aan stichting spiritueel centrum de witte engel horst op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.


7 Verantwoordelijkheid

1. de witte engel doet al het mogelijke om de hoogst haalbare kwaliteit te leveren voor alle aangeboden diensten, activiteiten en producten. Wanneer je hier gebruik van maakt is het goed om te realiseren dat er altijd een grens is met betrekking tot waar de verantwoordelijkheid van de witte engel reikt en waar die van jezelf begint.

2. Met name op het gebied van (telefonische) consulten en cursussen (interpretatie en uitleg van gegeven informatie en adviezen), verwachtingen en (gespreks)kosten, speelt je eigen verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Je bent op elk moment verantwoordelijk voor je eigen leven en de beslissingen die je de witte engel horst hierin neemt. De keuze om adviezen op te volgen of te negeren is altijd aan jou.

3. Voorafgaand aan ieder hypnoseconsult wordt de eigen verantwoordelijkheid en de specifieke voorwaarden met betrekking tot het consult, via het hypnose-intakeformulier kenbaar gemaakt. Dit formulier dient voor het consult te worden ondertekend waardoor je hier specifiek toestemming voor verleent.


8 Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, activiteiten en/of dienst(en). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Als de witte engel gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, activiteiten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de witte engel niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

9 Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien je een aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de witte engel direct langs elektronische weg de ontvangst van je aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de witte engel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de witte engel voor een veilige web-omgeving. Indien je elektronisch betaalt, zal de witte engel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De witte engel kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, als mede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de witte engel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De witte engel zal bij een af te nemen product, activiteit of dienst, de volgende informatie, schriftelijk, of op zodanige wijze, dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen wanneer dit niet op de betreffende website terug te lezen is:

 1. a. het bezoekadres van de vestiging van de witte engel waar je met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de witte engel deze gegevens al aan je heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. Indien de witte engel zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten, activiteiten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


10a Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten via de webwinkel heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou.

2. Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dien je het product, met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -, in de originele staat en verpakking aan de witte engel terug te Algemene Voorwaarden stichting spiritueel centrum de witte engel horst sturen, conform de door de witte engel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


10b Herroepingsrecht bij levering van diensten en activiteiten

1. Bij levering van diensten en activiteiten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Ontbinding kan plaatsvinden tot het moment van daadwerkelijke levering van diensten en niet achteraf.

2. Om gebruik te maken van je herroepingsrecht, dien je je te richten naar de door de witte engel bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


11 Kosten in geval van herroeping

1. Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van eventuele terugzending voor je rekening.

2. Indien je een bedrag betaald hebt voor aanschaf van een product, zal de witte engel dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. In geval van inschrijving en betaling voor een dienst of activiteit kan tot 1 maand voor de start ervan kosteloos van het herroepingsrecht gebruik worden gemaakt.

Bij annulering van de dienst of activiteit tot 2 weken voor de start, wordt 25% van de gevraagde vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voor de start wordt 50% van de gevraagde vergoeding in rekening gebracht.

De kosten worden in bovengenoemde gevallen in rekening gebracht in verband met de kosten voor de organisatie van de dienst of activiteit en de verplichtingen die daarbij door de witte engel zijn aangegaan, waarbij op je deelname was gerekend.


12 Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien je niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de witte engel alleen worden uitgesloten indien de witte engel dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de witte engel tot stand zijn gebracht overeenkomstig jouw specificaties;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de witte engel geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met jouw nadrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

13 Prijzen en tarieven

1. Alle in het aanbod genoemde prijzen en tarieven zijn vast, inclusief de wettelijke BTW en niet onderhandelbaar. Te allen tijde streeft de witte engel ernaar om voor haar producten, activiteiten en diensten eerlijke prijzen en tarieven te hanteren.

2. De tarieven die voor te verlenen diensten, activiteiten en producten gehanteerd worden, zijn te lezen op de betreffende website. Dit geldt met name voor prijzen en tarieven van cursussen, consulten, workshops, lezingen en andere activiteiten. Daarnaast kunnen deze ook via mailings kenbaar worden gemaakt.

Een uitzondering hierop zijn de tarieven voor coaching- en begeleidingstrajecten. Hierbij is in iedere situatie maatwerk vereist. Hiervoor wordt op verzoek, voorafgaand een offerte uitgebracht.

3. Het tarief voor een telefonisch consult staat vermeld op onze website. Hierbij komen uiteraard de telefoonkosten die uw eigen telefoonprovider u in rekening brengt.

4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5. In afwijking van het vorige lid kan de witte engel producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de witte engel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7. Prijs- en tariefsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de witte engel dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 2. Of je de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijs- of tariefsverhoging ingaat.

14 Conformiteit en Garantie

1. De witte engel staat er voor in dat de aangeboden producten, activiteiten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de witte engel, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de rechten en vorderingen die je ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de witte engel jegens de witte engel kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3. Tijdens een (telefonisch) consult, cursus of andere activiteit kan gevraagde- en ongevraagde informatie en advies worden gegeven, naar aanleiding van je vra(a)g(en), een situatie of cursusmateriaal. Informatie en advies kan slechts worden gegeven voor dat betreffende moment. Voorspellingen over de toekomst worden niet gegeven.

4. De witte engel geeft nadrukkelijk geen garantie op vermeende gevolgen van verstrekte informatie en advies, aangezien je altijd zelf beslist of je hiernaar gaat handelen of niet.


15 Levering en uitvoering

1. De witte engel neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en bij de organisatie van activiteiten.

2. Als plaats van levering voor producten geldt het adres dat jij aan de witte engel kenbaar hebt gemaakt. De plaats van levering van diensten vindt doorgaans plaats bij de witte engel of op die plaats die onderling is overeengekomen, met uitzondering van telefonische diensten.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de witte engel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt je hiervan uiterlijk één maand nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de witte engel het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de witte engel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van de witte engel.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging op het aangegeven afleveradres bij de witte engel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. De witte engel behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van reden en/of voor onbepaalde tijd toegang tot de diensten en activiteiten van de witte engel  te ontzeggen. Dit zal slechts dan gebeuren wanneer we klachten ontvangen in verband met bijvoorbeeld onbehoorlijk gedrag, belediging, intimidatie van welke aard dan ook, stalking of andere onheuse bejegening.


16 Betaling

1. Betaling voor aanschaf van producten, activiteiten en/of diensten via de websites, geschiedt in alle gevallen via iDeal, direct voorafgaand aan de definitieve transactie.

2. Betaling van diensten als consulten en activiteiten kunnen ook ter plaatse à contant of per pin worden betaald. Betaling vooraf via de bank is mogelijk wanneer deze voorafgaand aan de dienst of activiteit is bijgeschreven op onze bankrekening.

3. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de witte engel te melden.


17 Aansprakelijkheid

1. De witte engel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden. Als je een klacht hebt zullen we alles in het werk stellen om een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden.

Zie ook de artikelen Conformiteit en Garantie (14), Geschillen (18) en Schadevergoeding (19).


18 Geschillenregeling

1. Als je een klacht hebt over de aanschaf van een product, een geleverde dienst of activiteit, de werkwijze van één van onze medewerkers of de witte engel zelf, dan zien we graag dat je dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt zodat we er samen een bevredigende oplossing voor kunnen vinden. We verzoeken je de klacht op zo kort mogelijke termijn kenbaar te maken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product, levering van de betreffende dienst of het vermeende voorval. Klachten kunnen in dergelijke gevallen worden ingediend door een e-mail sturen naar info@dewitteengelhorst.nl onder vermelding van een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht, je naam, je adres en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de witte engel binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

3. Het antwoord van de witte engel wordt gestuurd naar het adres dat door de indiener van de klacht kenbaar is gemaakt.


19 Schadevergoeding

1. De witte engel is niet verantwoordelijk voor de interpretatie van- en handelen naar verstrekte informatie en/of adviezen en keert derhalve geen schadevergoedingen uit bij vermeende schade als gevolg hiervan.

2. De witte engel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermeende gevolgen van activiteiten en diensten, aangezien deze geen vervanger zijn voor reguliere medische zorg. Consulenten zijn niet aansprakelijk voor mogelijk ervaren negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar ook, die zouden voortvloeien uit activiteiten en diensten.

3. Er zal geen geld van (gespreks)kosten en andere betaalde vergoedingen worden terugbetaald bij (telefonische) diensten en activiteiten, aangezien er in dat geval sprake is van geleverde diensten en niet van verkoop.


20a Overmacht bij storing van de witte engel website

1. Voor het beheer en onderhoud van de websites www.dewitteengelhorst.nl maakt de witte engel gebruik van de diensten van een derde partij (webprovider). Dit houdt in dat de witte engel voor de juiste werking van de website afhankelijk is.

2. In het geval dat er een storing optreedt, zal de webprovider alles in het werk stellen om dit op zo kort mogelijke termijn te verhelpen.

3. Storingen komen weinig voor en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de witte engel.

4. De witte engel is niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit een dergelijke storing.


20b Overmacht bij storing telefonisch consult

1. Voor het tot stand brengen van telefoongesprekken maakt de witte engel gebruik van de diensten van een derde partij (telecomprovider). Dit houdt in dat de witte engel voor de afname van deze diensten, het verbinden en de kwaliteit daarvan afhankelijk is. In het geval dat er een storing optreedt, zal de provider alles in het werk stellen om dit op zo kort mogelijke termijn te verhelpen.

2. Storingen komen weinig voor vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de witte engel.

3. De witte engel is niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit een dergelijke storing.

4. Binnen de redelijkheid van wat verwacht mag worden, zal de witte engel al het mogelijke doen om een storing op zo kort mogelijke termijn te verhelpen.


21 Toepasselijk recht

1. Op alle diensten, activiteiten en producten die door de witte engel worden aangeboden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen de afnemer en de witte engel, als mede deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.