Disclaimer
 • Aan elke behandeling met directe hypnose gaat een intakegesprek vooraf. Cliënt is aan de hand van het intakegesprek of d.m.v. een informatie flyer voorgelicht over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.
 • De behandelaar verplicht zich om informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de behandelaar. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals duidelijk aangegeven op de website van Praktijk de Witte Engel, voor een behandeling bestaande uit het intakegesprek met aansluitend de behandeling. Het bedrag zal voordat de behandeling plaatsvindt ter plekke d.m.v. PIN of contant voldaan worden.
 • Onder andere hypnotherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. U kunt dit mogelijk vergoed krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Informeer hiervoor uw zorgpolis bij uw zorgverzekering.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden conform de algemene leveringsvoorwaarden in rekening gebracht.
 • De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De behandelaar mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van deze behandelingsovereenkomst stemt cliënt ermee in dat een behandeling met directe hypnose kan plaatsvinden.
 • Wanneer de cliënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan een behandeling alleen plaatsvinden na invulling en ondertekening van deze behandelingsovereenkomst door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit de behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandelvorm directe hypnose. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richtten tot Praktijk de Witte Engel, Hazenkampweg 19, 5964 PE Horst – Meterik. Indien partijen niet tot een passende oplossing komen, kan cliënt zijn klacht uiten bij het Klachtenportaal Zorg of instantie waarbij de behandelaar in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is aangesloten.
 • Directe hypnose is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van directe hypnose niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of medisch specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • Op alle diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Praktijk de Witte Engel van toepassing, deze zijn als download beschikbaar via de website dewitteengelhorst.nl